Domů

Úvod > Přijímací Řízení

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Je vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Důležité informace k průběhu přijímacího řízení a kritéria
na školní rok 2018/19 pro všechny uchazeče o denní studium (pdf)


Přesný termín zkoušky z českého jazyka a matematiky upřesníme na základě podaných přihlášek a po domluvě s uchazeči, či jejich zákonnými zástupci. Chceme brát ohled na začínající prázdniny a případné placené rekreace. Zkoušky by proběhly do poloviny července. Přihlášky mohou případní uchazeči podávat do pátku 22.6.2018 do 14:00 hodin na sekretariát SPŠ Hronov nebo je můžete zaslat poštou. Jakékoliv případné dotazy odpovíme telefonicky na čísle 491485048 nebo písemně na skola@spshronov.cz

Uchazeči o čtyřleté maturitní obory, kteří nebyli přijati na jinou školu v předchozích kolech přijímacího řízení a dosáhli v písemných zkouškách bodového hodnocení alespoň 10 bodů v každém z absolvovaných testů, mohou přiložit protokol o těchto zkouškách k přihlášce a výsledek jim bude uznán pro další kolo.

Informace pro zájemce o studium


Stav pro dvou kolech přijímacího řízení:

seznam 3r seznam 4r

 • Krajský úřad vydává zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Informace k vydávání zápisových lístků (nové okno)

 • Zápisové lístky úspěšných uchazečů z 1.kola do čtyřletých oborů je třeba doručit do sekretariátu SPŠ Hronov nejpozději 17.5.2018, resp. do 4.6.2018 do 15:00 hod. Uchazeči, kteří nejsou přijati nesplnili bodové kritérium v testu z matematiky.

 • Podepsané zápisové lístky pro tříleté obory můžete odevzdávat od 23.4.2018 do 9.5.2018, resp. do 4.6.2018 (včetně) denně osobně v sekretariátu školy Hostovského 910 (7.00 - 15.00) nebo poštou.

 • Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu, nebyli v tomto kole přijati. Proti tomuto rozhodnutí si mohou prostřednictvím zákonných zástupců podat odvolání do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 • Uchazeči o tříleté obory žádnou zkoušku nekonají, pořadí pro přijetí se určí podle platných kritérií pro první kolo přijímacího řízení. Další informace Vám sdělíme telefonicky na 491485048 nebo písemně na skola@spshronov.cz.

 • Tříletý obor 31-57-H/01 Výrobce textilií nebude ve školním roce 2018/19 pro malý zájem uchazečů v prvním kole otevřen, proto přihlášky do tohoto oboru nepřijímáme.

 • Tiskopis s přihláškou k dennímu studiu najdete v sekci Ke stažení -> Dokumenty pro přijímací řízení.

 • Kritéria pro přijetí jsou stejná pro všechna kola přijímacího řízení.

 • Pokud někdo nestihl přihlášku včas podat, může se přihlásit do dalšího kola přijímacího řízení. Případné dotazy odpovíme jak telefonicky na 491485048, tak i e-mailem na adrese skola@spshronov.cz. Nadále sledujte náš web a Facebook.

 • Termíny pro případná další kola budou průběžně upřesňovány.

 • Lékařské prohlídky - důležité !
  (dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.).

  Na základě rozdílného právního postoje k nutnosti dokládání zvláštního zdravotního posudku k přihlášce ke studiu a tím vznikajícím komplikacím na straně uchazečů o studium NEBUDEME POŽADOVAT ZDRAVOTNÍ POSUDEK NA ZVLÁŠTNÍM FORMULÁŘI, ALE STAČÍ POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU NA PŘIHLÁŠCE.

  Počet volných míst po 1.kole

  Kód oboru vzdělání
  (dle RVP)
  Název oboru vzdělání
  (dle RVP)
  Název oboru vzdělání
  (dle ŠVP)
  Délka
  vzdělávání
  Ukončení
  vzdělávání
  Celkový počet míst Počet volných míst
  23-41-M/01 Strojírenství CNC technika a robotika ve výrobních procesech 4 roky maturitní zkouška 30 15
  26-41-M/01 Elektrotechnika Automatizace a řízení 4 roky maturitní zkouška 30 20
  26-51-H/01 Elektrikář Elektromechanik 3 roky výuční list 30 20
  23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař 3 roky výuční list 30 15
  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 3 roky výuční list 30 5
  31-57-H/01 Výrobce textilií Výrobce textilií 3 roky výuční list neotvírá se

   Poznámky:

 • Počet volných míst dle odevzdaných zápisových lístků bude průběžně upřesňován.
 • Předměty vyučované v denním studiu a učební plány (podle zvoleného oboru).
 • RVP jsou rámcové vzdělávací programy vydané celostátně Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV), ŠVP jsou školní vzdělávací programy vypracované školou, vycházející z RVP.
 • Obě označení oborů vzdělání (dle RVP i ŠVP) jsou též uváděna na výstupních dokumentech SPŠ Hronov (vysvědčení, výuční list a maturitní vysvědčení).
 • Stipendia žákům v oborech vzdělání s výučním listem

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu přímé dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělání. Žákům, kteří nastoupí do těchto oborů nebo již tyto obory studují od školního roku 2008/09, bude dle určitých kriterií vypláceno stipendium! Podpora středního vzdělání s výučním listem je uplatněna u žáků těchto vzdělávacích oborů:
   Elektrikář    26-51-H/01
   Nástrojař     23-52-H/01
     1. ročník:   300,- Kč měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově   500,-Kč,

     2. ročník:   400,- měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,

     3. ročník:   500,- měsíčně
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
     za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč,

  Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou škola bude vyplácet 3x ročně (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žákovi nebude v měsíci, za který je finanční částka vyplácena, uděleno kázeňské opatření. Podmínkou pro vyplacení částky v březnu a červnu bude též klasifikace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku a odměna bude vyplacena v červnu. I zde platí, že žák nebude mít v příslušném školním roce neomluvenou absenci a nebude mít ani v pololetí, ani na konci školního roku sníženou známku z chování ani důtku ředitele školy nebo podmíněné vyloučení ze vzdělávání.
  Přesné podmínky a způsob vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje najdete v dokumentu finanční podpora (pdf 200kB). • Netrefíte k nám? Klikněte na mapku (GPS: 50°28'31.130"N, 16°10'44.684"E) a naplánujte si cestu
 • Příjezd od Náchoda: po hlavní směrem na Broumov a Polici n.Met. Za Staropadolskou hospodou první odbočka vpravo do Havlíčkovy ulice
 • Vjezd do dvora je z Havlíčkovy ulice.
 • Přímo ve školním dvoře je možnost parkování.
 • Přímo ve škole je možnost občerstvení v bufetu nebo z automatu.

 • přidat k Oblíbeným | statistika