Domů

Úvod > "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ"

Střední průmyslová škola Hronov
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

EU peníze středním školámNázev projektu EU peníze středním školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Účel projektu podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou osmi vytipovaných témat (realizováno prostřednictvím šablon) a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:
 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring
 • Zahájení projektu 1. dubna 2012
  Předpokládané ukončení projektu 31. března 2014

  I N V E S T I C E    D O    R O Z V O J E    V Z D Ě L Á V Á N Í


  Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.
  Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.
  Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

 • Prezentace projektu - obecné informace
 • Plakát - obecné informace
 • Naše škola:


  Na stávající počet žáků může školat získat dotaci ve výši 1.096 tis. Kč. Tyto prostředky škola použije na zlepšení hardwarové a softwarové podpory výuky a na vlastní finanční ohodnocení tvorby DUMů (digitálních učebních materiálů).
  Zmíněná částka musí být poskládána pomocí šablon, jejichž naplnění je ohodnoceno finanční částkou. Každá šablona představuje nějakou aktivitu s příslušným výstupem, nejčastěji sadou DUMů.

  Přehled šablon:
 • Šablony pro SŠ - 1. část
 • Šablony pro SŠ - 2. část
  Vedení školy se rozhodlo k naplnění částky 1.096 tis. Kč použít následující šablony:
 • 6x šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT = 360 DUMů, tj. 18 sad po 20 DUMech
 • 2x šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách = 128 DUMů, tj. 4 sady po 32 DUMmech
 • 2x šablona IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol = 128 DUMů, tj. 4 sady po 32 DUMmech
 • Tvorba projektu je rozložena do 2 let a představuje následující posloupnost akcí:
 • tvorba projektu (analýza stavu - cíle, Škola21, Benefit)
 • fáze schvalování projektu
 • realizace projektu
 • monitorování
 • kontroly na místě
 • veřejné zakázky
 • publicita
 • archivace
 • monitorovací indikátory
 • Vše je uvedeno v metodické příručce:
 • EU peníze středním školám - Příručka pro žadatele a příjemce FINAL web 1.5 OP VK

  Tvorba DUMů:


  Pomocí DUMů naplňujeme sady zmíněných šablon. Jeden DUM by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní, materiál pro výuku dané problematiky v hodině.
  Vlastní DUM je tvořen:
 • anotační částí (začlenění DUMU v sadě a šabloně, autor, anotace)
 • vlastním nejlépe interaktivním obsahem (text, obrázky, zvuky, videa, testy, cvičení, úkoly...)
 • závěrečnou částí (použitá literatura - odkazy, pozor na znění Zákona o ochraně autorských práv)
 • Bližší specifikace DUMu je uvedena v Příručce pro střední školy - žadatele a příjemce OP 1.5 ve článku 3.2.2 Šablony zaměřené na inovaci a zkvalitnění výuky, uvedeném na straně 12 a 13 (předešlý link).

  Příslušný DUM nelze jen vytvořit, ale pro schvalovací řízení ještě ověřit ve výuce. Učitel by se měl zavázat vytvořit min. 1 sadu DUMů. Počet DUMů v sadě určuje šablona. Začlenění DUMu v sadě musí být zdokumentováno, rovněž tak i ověření ve výuce.
  Na tvorbu DUMů lze použít celou řadu autorských - redakčních a prezentačních systémů. Lze použít i MS PowerPoint či Impress z OpenOffice. Celou řadu DUMů lze rovněž nalézt na URL:
 • http://www.rvp.cz
 • http://www.veskole.cz
 • http://www.skola-agc.cz

 • Značná část je však tvořena pomocí redakčního systému SMART Notebook. K jejich prohlížení je zapotřebí minimálně prohlížeč SMART Notebook Express, který je volně dostupný a stáhnete ho na www.veskole.cz nebo na www.avmedia.cz. Tam se také s tímto software seznámíte blíže.

  Přehled DUMů, tak jak byly uváděny do výuky a ověřeny:


 • Svět práce (5MB)
 • Praxe-Elektronika pro 1. a 2.ročník (8MB)
 • Literatura 2. poloviny 20. století (7MB)
 • Programování v jazyce C++ pro 3. ročník (2MB)
 • Svět v letech 1945-2000 (21MB)
 • Programování v jazyce C++ pro 4. ročník (2MB)
 • Finanční gramotnost (12MB)
 • Anorganická chemie 1.ročníky (11MB)
 • Materiály ve strojírenství (7MB)
 • Matematika - funkce a rovnice 1. (5MB)
 • Matematika - funkce a rovnice 2. (5MB)
 • Matematika - geometrie (7MB)
 • Matematika - čísla (5MB)
 • Programování CNC strojů (9MB)
 • Elektrotechnická měření pro 3. ročník (1MB)
 • Elektrotechnická měření pro 2. ročník (650kB)
 • Technická angličtina (10MB)
 • Reálie anglicky mluvících zemí (40MB)
 • Výrobní systémy (7MB)
 • Průběh zakázky výrobou (18MB)
 • Konverzace v AJ (27MB)
 • Přehled anglické gramatiky (30MB)
 • Programování mikrokontrolérů ATmega32 (5M)
 • Hydrodynamika a hydrostatika (5M)
 • Automobily - podvozek (14M)
 • Člověk jako občan v demokratickém státě (4M)


 • přidat k Oblíbeným | statistika